Hoofdpagina

Lezing EFT (Emotional Freedom Techniques ) 


“EFT (Emotional Freedoms Techniques) als krachtig instrument bij klachten, in ‘t dagelijks leven en op ‘t spirituele pad” –
lezing gehouden door Evert Top op 29 september 2014.Het verhaal is onderverdeeld in 3 delen:
Eerst gaat het over de anatomie van het bewustzijn, van de persoonlijkheid.
Daarna wordt verteld wat EFT is en hoe het in zijn werk gaat.
Tenslotte wordt ingegaan op de toepassingsmogelijkheden van EFT.


ANATOMIE

Dus eerst de anatomie van het bewustzijn. Dit geeft aan in welk gebied we werken met EFT en ook wat het doel is.
Een interessant  hulpmiddel is hierbij het diagram van ons (meer-dimensionale) bewustzijn, zoals uitgewerkt door Assagioli, ook wel het ei-van-het-zijn genoemd:
Het bevat:
1. Het lagere onbewuste, ons persoonlijke psychische verleden, lang vergeten herinneringen, maar ook instincten en lichamelijke-fysiologische functies waar we (normaal gesproken) geen bewuste controle over hebben. Hierin bevindt zich ook VERDRONGEN materiaal, dat vaak ervaren wordt in de vorm van fobiën, angsten, obsessies, projecties etc. Dan zit er een grote lading op. Voor veel mensen is dit lagere onbewuste een plaats van verschrikkingen (de hel).
In dit lagere onbewuste zitten dus blokkades en ziekten. Ziekten zijn onzichtbaar, ze worden vertegenwoordigd door zichtbare symptomen.

2. Vertegenwoordigt het middelste onbewuste, de verblijfplaats van alle informatie en gemoedstoestanden die we gemakkelijk in ons veld van bewustzijn kunnen oproepen. In ons goed toegankelijke ‘middelste bewustzijn’ bewaren we bijvoorbeeld allerlei informatie en kennis die niet altijd relevant zijn.
In dit innerlijke gebied worden onze verschillende ervaringen verwerkt, en worden de gewone activiteiten van ons denken en onze verbeelding verder uitgewerkt en ontwikkeld in een soort psychische zwangerschap, voordat ze in het licht van ons bewustzijn geboren worden.
Het middelste onbewuste bevat ook ONDERDRUKT materiaal. Dit verschilt van het VERDRONGEN materiaal dat naar het “onbewuste is verdreven”. Bij verdrongen zaken ‘herinneren’ of bezitten we deze niet meer als een onderdeel van onszelf. Van onderdrukt materiaal weten we dat het er is, alleen verkiezen we om de een of andere reden het op dit moment niet naar boven te halen.

3. Het hogere onbewuste of bovenbewuste
Onze evolutionaire toekomst, het gebied waaruit we al onze inspiratie en verlichting ontvangen.
De meeste mensen maken contact met hun bovenbewuste door middel van inzichten en “flitsen van inspiratie” die zich spontaan in hun bewustzijn lijken aan te dienen. Hier bevindt zich ook de drang tot onbaatzuchtige menslievende (altruisme) en ook heldhaftige daden. Het is een bron van hogere gevoelens van genialiteit en toestanden van extase. In dit gebied zitten ook geestelijke gaven, bovenzintuiglijke (paranormale) vermogens. In de vorm van een innerlijke weten, maar ook voorvoelen van gebeurtenissen.
In het bovenbewuste bevindt zich ook onzen roeping, het doel waarom we op aarde zijn, onze talenten.
Het is een gebied van toenemende harmonie. Als je je hier bevindt ervaar je ook steeds meer wonder-achtige ervaringen op je pad.

4. Het veld van bewustzijn, het deel van onze persoonlijkheid, waarvan wij ons rechtstreeks bewust zijn. Het veld van bewustzijn wemelt voortdurend van gewaarwordingen, beelden, gedachten, emoties, gevoelens, verlangens en impulsen, die we allemaal kunnen observeren, analyseren en beoordelen en op grond waarvan we naar keuze al dan niet kunnen handelen. Ons veld van bewustzijn is vloeibaar, het verandert voortdurend naar gelang onze gevoelens, gedachten of gewaarwordingen ons informatie sturen over onze omgeving.

5. Het bewuste zelf of “Ik”. Het punt van zuiver, puur zelf-bewustzijn. Dit onderscheidt zich van het veld van bewustzijn (4). Het is niet de vereenzelviging van de steeds veranderende inhouden van het bewustzijn. Maar het Bewustzijn Zelf. Vanuit een bepaald gezichtspunt kan men dit vergelijken met het verschil dat er bestaat tussen het witte, verlichte scherm, en de verschillende beelden die erop geprojecteerd worden.
De kunst is om meer contact te krijgen met dit “Ik”, en dit te maken tot een levende realiteit. In zeker opzicht kunnen we zeggen dat hoe meer we met ons “ik” in contact komen, des te gezonder of heler we worden.
Dit persoonlijke zelf is een afspiegeling of vonk van het spirituele of transpersoonlijke Zelf (6).

6.  Hogere Zelf:
Ook wel de Bron, het Geestelijk lichaam, of Transpersoonlijk Zelf genoemd.
Het meest interessante deel van ons zijn.
Een permanent centrum, dat zich achter of boven het bewuste zelf bevindt
Alhoewel er overeenkomsten zijn tussen het bovenbewuste en tussen het Spirituele Zelf, is er een fundamenteel verschil. In het bovenbewuste bevinden zich allerlei soorten elementen, “inhouden” die actief, dynamisch en veranderlijk zijn en die deel hebben aan de stroom van het psychisch leven in zijn geheel. Het Hogere Zelf is ONBEWEEGLIJK, STABIEL, ONVERANDERLIJK en dus anders. Het is een EEUWIGDURENDE, ONSTERFELIJKE ESSENTIE.  Het is tegelijkertijd  UNIVERSEEL en INDIVIDUEEL. Onbegrijpelijk voor het verstand en voor het persoonlijke bewustzijn. In deze toestand ondervindt men een gevoel van VERRUIMING, van GRENZELOZE EXPANSIE, die van een intense VREUGDE en GELUKZALIGHEID is doordrongen. Dit gevoel is in essentie onzegbaar, niet in woorden uit te drukken. Maar ‘t is waarlijk het toppunt van harmonie en geluk.

Het Hogere Zelf is wel omschreven als:
“Ik ben
 het nooit-geborene
 het nooit-stervende
 zalige
 almachtige
 alwetende
 en het eeuwig luisterrijke Zelf”

[In werkelijkheid bestaan er geen 2 zelven, geen twee onafhankelijke, aparte en gescheiden eenheden; het Zelf is een; het openbaart zichzelf in verschillende graden van gewaar-zijn. De afspiegeling schijnt op zichzelf te bestaan, maar heeft in werkelijkheid geen autonome, eigen inhoud; zij is, met andere woorden, geen nieuw, ander licht, maar een projectie van haar lichtende bron.]

7. Vertegenwoordigt het collectieve onbewuste, dat alle levende wezens gemeen hebben. We maken deel uit van een collectief veld waarin alle andere wezens een rol spelen. En er bestaat een constante, actieve uitwisseling tussen ons en alle andere wezens met een waarnemingsvermogen, ongeacht of we hier ons bewust van zijn.
De buitenste ovale lijn van het diagram moet men zien als een afbakening en niet zozeer als een afscheiding. Zij heeft veel gemeen met het membraan van een cel, dat een voortdurende en actieve uitwisseling met het gehele lichaam waar de cel toe behoort niet in de weg staat. Voortdurend vinden er processen van “psychologische osmose” plaats, zowel met andere mensen alsook met de psychische omgeving.

Het menselijke collectieve onbewuste is uit te beelden in het volgende diagram:
 


1. De bron/centrale kracht: tijd- en ruimteloze laag.
          Hoger Zelf
          De Zon
          Leven
          Het Geestelijke Lichaam
 Bevat de hele wordingsgeschiedenis van de aarde.
2. Dierlijke voorouders: hier wandelen als het ware de dinosaurussen nog rond.
 Kunnen daarom in onze dromen verschijnen.
 In bedreigende situaties bijv. kunnen deze oude programmeringen geactiveerd worden
 tot instandhouding van onszelf en de soort.

3. Menselijke voorouders: ervaringen van alle voorouders tot het prilste begin van de mensheid. De allervroegste oplossingen (bv bij gevaar) liggen nog in deze laag opgeslagen.
4. Volksgroep: ongeacht grootte en verspreidingsgebied of vermenging.
   Bijv. Joden, Zigeuners, Hugenoten, Kelten
5. Natie/land: Wat een land meemaakt blijft in de psyche van de bewoners hangen en vormt dan in de loop er eeuwen een eigen landsaard.
6. Stam/streek/provincie: ervaringen van vele eeuwen en generaties zitten in het onbewuste verankerd.
7. Familie
8. Het individu zelf bestaat uit: bewustzijn
        persoonlijk onbewuste.

Dit collectieve onbewust bevat ook de verworvenheden en vaardigheden die we als mensen in de geschiedenis bereikt en opgebouwd hebben.DOEL

Ons doel is te komen tot het zuivere, pure bewustzijn van ons zelf, van ons ik. Dat geeft ons heelheid, gezondheid. Van deze bron kunnen we leven vanuit onze oorspronkelijke eigen kracht. Met een stabiel en duidelijk gevoel van eigenwaarde en zelfrespect. Geen last meer hebben van fobieën, angsten en spanningen. Je zelf zijn.

Dit is onze natuurlijke staat van zijn, wat normaal zou moeten zijn. In de praktijk is dit vaak echter niet zo als gevolg van blokkades in het gevoelsleven, lichaam en geest (opgeslagen in zowel ons persoonlijke als ons collectieve onbewustzijn).  Deze blokkades worden vaak veroorzaakt door negatieve emoties die zich opgeslagen hebben in ons persoonlijke of collectieve onbewustzijn.

Er zijn meerdere (natuurlijke) methodes om de blokkades uit ons wezen op te heffen en de weg vrij te maken naar onze oorspronkelijke eigen kracht. Bijvoorbeeld homeopathie, maar ook EFT is een buitengewoon effectieve methode om negatieve emoties die blokkades vormen, op te sporen en voorgoed te neutraliseren.WAT IS EFT

EFT betekent: Emotional freedom techniques. Het is dus een techniek, een instrument, een methode om tot emotionele vrijheid te komen.

EFT heeft ten opzichte van andere methodes voordelen:
- het werkt vaak waar andere methodes geen oplossingen konden bieden
- het werkt snel en zachtaardig
- de resultaten zijn doorgaans permanent
- er komen geen medicijnen of apparatuur aan te pas
- het is gemakkelijk door iedereen te leren
- het kan door een ieder op zichzelf worden toegepast.

Gary Craig heeft EFT ontwikkeld en zegt erover:
“Deze behandeling bevat het basis gereedschap om de kwaliteit van uw leven ingrijpend te verbeteren.” Hij meent ook dat het voor alles toepasbaar is: “Try is on everything”. Probeer het bij alles.

EFT wordt gezien als een van de methoden van de energiepsychologie.
Vanwege het uitgangspunt:
 “De oorzaak van ALLE negatieve emoties, is een ontregeling in het energiesysteem van het lichaam”.
Dat houdt in: alle angsten, fobiën, woede, leed, onrust, depressies, traumatische herinneringen, PTSD, zorgen, schuldgevoelens en alle beperkende emoties bij sporten, zakendoen en kunstzinnige uitingen. Dat is een behoorlijk allesomvattende lijst en bevat zowat alle beperkende emoties die we kunnen ervaren. Anders gezegd, het betekent dat al deze negatieve emoties dezelfde oorzaak hebben een ontregeling in het energiesystem. Dat betekent ook dat ze allemaal geneutraliseerd kunnen worden op een soortgelijke wijze.

Met EFT ben je dus bezig met het energiesysteem.

Het verschil met veel andere methodes die in bijvoorbeeld Psychotherapie gebruikt worden is dat bij EFT er uberhaupt geen sprake is van een pijnlijk proces. Het is pijnloos. Als hulpvrager (iemand met een probleem die eraf wil) wordt er alleen gevraagd om het probleem vluchtig voor de geest te halen. Dat is alles. Er is geen dwingende reden om de pijn te herbeleven, zoals dat in andere, conventionele (oudere) methodes (zoals psycho-analyse), gebruikelijk is. Dat wordt binnen de EFT-wereld ten zeerste afgekeurd.

De “behandel-de-herinnering” methode (zoals vaak in de psychotherapie wordt toegepast) is dus erg twijfelachtig. Bij die methode wordt aangenomen dat traumatische herineringen de direct oorzaak zijn van emotionele onrust in iemand. Maar dat is niet zo. Er is een tussenstap, een ontbrekende schakel tussen de herinnering en de emotionele onrust.
En die ontbrekende schakel is de ontregeling van het energiesysteem van het lichaam. En het is juist die ontregeling die de directe oorzaak van die emotionele onrust is. 
Grafisch:

Stressherinnering =>  Een ontregeling in het energiesysteem  => Negatieve emotie.
 stap 1     stap 2       stap 3

Merk op dat als stap 2 niet plaats vindt, dan stap 3 onmogelijk in werking kan treden. Met andere woorden: als een herinnering geen ontregeling van het energiesysteem van het lichaam veroorzaakt, dan kan geen negatieve emotie ontstaan.
Dat is waarom sommige mensen last hebben van hun herinneringen en anderen niet.
Het verschil is dat het energiesysteem van sommige mensen de neiging heeft om in onbalans te raken als zij een dergelijke herinnering beleven en bij anderen gebeurt dit niet.

Behandeling van stap 1, door van iemand te vragen om een belastende herinnering zo levendig mogelijk te herleven (zoals gebeurt bij veel psycho-analytische methoden), veroorzaakt nog meer ontregeling van het energiesysteem. En dat betekent meer pijn. Niet minder. Als stap 2 behandeld wordt in plaats van stap 1 zou er geen pijn zijn. Het energiesysteem wordt dan in balans gebracht (door op de juiste wijze te kloppen) en de negatieve emotie te vervangen door innerlijke rust. Het resultaat is een snelle bevrijding, omdat de ware oorzaak aangepakt wordt. En dat is wat er meestal gebeurt met EFT.DE METHODE - UITVOERING

Hoe gaat het te werk? Op internet staat een handleiding die gratis is te downloaden en uit te printen. Alhoewel het gemakkelijker is om EFT te doen bij een therapeut bijvoorbeeld, is het ook alleen toe te passen
Er wordt gewerkt met het Basisrecept.
Het basisrecept bestaat uit een aantal stappen, waarvan er twee identiek zijn aan elkaar.

1: het thema definieren
2. De intensiteit van de klacht of emotie vaststellen aan de hand van een schaal van 0-10
3. De set-up bestaande uit  -  het kloppen van het karate-punt
     - het tot 3 keer toe uitspreken van een set up zin
4. De volgorde van de te kloppen punten5. De 9 gamut procedure


6. Opnieuw de intensiteit van de klacht of emotie vaststellen.

Toelichting:

1. Het thema definiëren
Het thema wordt zo specifiek mogelijk genoemd. Dan gaat het om iets dat als hinderlijk, lastig of pijnlijk wordt ervaren. Hoe specifieker een probleem (thema) gedefinieerd wordt, hoe sneller het tot een oplossing gebracht kan worden.
Bijvoorbeeld: Het thema: ik heb buikpijn is te breed, te algemeen. “Ik heb buikpijn na het eten” is al beter. Of: het thema: “Ik heb spreekangst” is ook erg breed benoemd. Beter is om het te benoemen: “Ik heb spreekangst voor grote groepen”.
Dus de ideale omstandigheid is dat er zo specifiek mogelijk gewerkt wordt.
Je zou een algemeen probleem kunnen vergelijken met een ziek bos, waarin elk van de onderliggende specifieke problemen een boom is.
In het begin is het bos dusdanig dicht begroeid met bomen, dat het onmogelijk lijkt om de uitgang te vinden. Voor sommigen kan het zelfs een ondoordringbare jungle lijken. Als we een specifieke negatieve emotie met het basis-recept neutraliseren, hakken we doeltreffend een boom om. Als we doorgaan met bomen om te hakken raakt het bos na een tijdje uitgedund zodat het makkelijker wordt er uit te lopen. Elke omgehakte boom representeert een nieuwe graad van emotionele vrijheid.

2. De intensiteit benoemen.
Aan het begin en einde van elke eft-ronde wordt de intensiteit van de klacht of van de emotie vastgesteld. Er wordt ook wel van stresswaarde gesproken.
Waarbij dan
Stresswaarde 10 bijna niet te dragen is, beperkt sterk mijn leven, zeer machtig gevoel
Stresswaarde 0: ik voel me in evenwicht en rustig, het thema raakt me niet meer.

3. De Set-up en de Psychologische omkering
 
De Set-up is bedoeld om de Psychologische omkering ongedaan te maken. Wat betekent dat?
Psychological Reversal wordt ook wel omschreven als een weerstand, een onbewuste negatieve houding tegen het oplossen van het probleem. Wanneer het aanwezig is, zal het elke mogelijkheid tot genezing blokkeren.
Het doel van de Set-up is ook om het thema/probleem meer in het bewustzijn te brengen. De kunst hierbij is om het juiste probleem te beschrijven, en de juiste woorden te gebruiken. Door ervaring kun je doordringen tot de dieper liggende thema’s die aan het probleem ten grondslag liggen.

De set-up bestaat uit 2 delen:
Je herhaalt 3 x de set-up zin.
Tijdens dit uitspreken van de set-up zin klop je op het karate-punt.

En de set-up zin bestaat uit:
Je begint met “Alhoewel”en dan volgt een korte beschrijving van het probleem.
Aangevuld met: Toch accepteer ik mezelf volledig.

Dus aan de ene kant beschrijven we het probleem en vervolgens verklaren we dat we van onszelf houden.
Waarom werkt dit zo vaak, zelfs als we het niet geloven? Misschien dat we het op een dieper niveau wel geloven. Op dat niveau is het eigenlijk geen geloven meer, maar een weten dat het waar is. Op dit niveau is er een intelligentie aan het werk, die onze diepste realiteit herkent, voorbij de grenzen van het lichaam en van ruimte en tijd. De woorden die in de Set-up uitspreken resoneren op een onbewuste laag en daar worden we eraan herinnerd wie we werkelijk zijn. De ‘ik’ namelijk die het probleem ervaart en zich identificeert met pijn en problemen is niet dezelfde als het ‘Zelf’ voor wie de woorden “ik accepteer mezelf volledig” een blijvende waarheid zijn en die congruent zijn met onze ware natuur.
      


Voorbeelden van Set-up zinnen:
“Alhoewel ik angst heb om in het openbaar te spreken, toch accepteer ik mezelf volledig”.
“Alhoewel ik boosheid heb naar mijn moeder, toch accepteer ik mezelf volledig”.
“Alhoewel ik hoofdpijn heb, toch accepteer ik mezelf volledig”
“Ook al ben ik als kind door mn vader in elkaar geslagen en ik daar nog ontzettend kwaad ben, toch accepteer ik mezelf volledig”.

4. De volgorde van de te kloppen punten
Het is het bekloppen van de (eind) punten van de belangrijkste meridianen van het lichaam en is de methode waarmee de ontregeling van het energiesysteem gebalanceerd wordt.


Klop 5-9 maal op een punt terwijl gelijktijdig een herinneringswoord of zinnetje wordt uitgesproken.


5. De 9 Gamut-Procedure
Deze procedure heeft als doel om de hersenen op hun best “af te stemmen” en dat gebeurt door bepaalde bewegingen met de ogen te maken, te neuriën en te tellen.
Sommige gedeeltes van de hersenen worden gestimuleerd als de ogen bewogen worden. Op soortgelijke wijze wordt de rechterkant (de creatieve kant) van de hersenen ingeschakeld als een liedje geneuried wordt en de linkerkant als er cijfers wordt geteld.

Het Gamut punt ligt op de rug van de linker of de rechterhand op ongeveer 1 cm achter het middelpunt tussen de knokkel van de ringvinger en de pink.

De volgende acties worden uitgevoerd terwijl er op het gamut-punt geklopt wordt:
1.  Ogen sluiten.
2. Ogen openen.
3. Ogen naar uiterst rechtsonder bewegen en daarbij het hoofd stilhouden
4. Ogen naar uiterst linksonder bewegen en daarbij het hoofd stilhouden
5. Ogen in een cirkel ronddraaien alsof de neus het middelpunt van een klok was en je alle cijfers van de klok wilt zien.
6. Het zelfde als bij 5, alleen nu de andere kant opdraaien.
7. Neurie 2 seconden van een liedje.
8. Tel van 1 tot en met 5.
9. Neurie weer 2 seconden van een liedje.

6. Opnieuw de intensiteit van het probleem, de klacht, de emotie benoemen. 
Hierdoor kunnen we zien of er vooruitgang is.

Herinneringszin
Dit is een eenvoudig woord of korte zin die uitgesproken wordt tijden het kloppen op de verschillende punten.
Hierdoor stem je je af op het probleem waar je van bevrijd wilt worden. Je instrueert het energiesysteem om welk probleem het gaat.

Bij EFT zijn aspecten belangrijk. Ze worden bij de EFT wel gedefinieerd als de verschillende elementen waaruit een herinnering, of een thema, of een probleem bestaat. Het is nodig om zoveel mogelijk aspecten te benoemen en te behandelen. Bijvoorbeeld als hoofdpijn het thema is. Dan zouden de aspecten kunnen zijn:
- hoofdpijn vanaf het 12e jaar
- hoofdpijn vooral bij lezen of studeren
- hoofdpijn met het gevoel alsof er een hamer op m’n hoofd geslagen wordt
- hoofdpijn in het voorhoofd
- hoofdpijn gaat gepaard met misselijkheid
- hoofdpijn komt vooral ‘s avonds voor.
Bij EFT moeten dan al deze aspecten behandeld worden.Verloop
Soms zal het probleem na 1 ronde van het basisrecept verdwenen zijn, soms slechts gedeeltelijk. Dan zijn er meer rondes nodig. Voor het beste resultaat dienen dergelijke aanvullende rondes licht aangepast te worden.
 
TOEPASSINGEN

EFT bij klachten
Er is klinisch onderzoek gedaan naar EFT, dat bewezen heeft dat EFT op zijn minst 80% van alle negatieve emoties kan verwijderen.
Onder andere:
traumatische ervaringen
fobieën
spanningen en stress
woede
verslavingen
verdriet
nervositeit
angsten
gevolgen van allerlei vormen van misbruik
depressie
jaloezie
schuldgevoelens
De oorzaak van lichamelijke klachten bevindt zich vaak in het emotionele gebied. Dus als dat opgelost wordt, verdwijnen ook de lichamelijke klachten.


EFT in ‘t dagelijks leven
Eerst een stukje filosofie.

Wet van aantrekking: DAT WAT JE UITZENDT,  KOMT NAAR JE TOE.
Elk onderdeel van je levenservaring wordt naar je toe getrokken door de krachtige werking van de Wet van Aantrekking door de gedachten die je denkt, de woorden die je spreekt, de daden die je doet, de intenties die je hebt, de overtuigingen die je hebt, de ervaringen die je gehad hebt. Of het nu bewust of onbewust is. Je bent een magneet van je ervaringen. Ofwel je creeërt zelf je ervaringen.

Misschien heb je je wel eens afgevraagd: Hoe kan het dat de harde werkers zo weinig vangen, terwijl mensen die er zo weinig voor doen zo dik verdienen. Mensen met een dure opleiding werpen vaak geen vruchten af, en er zijn multi-miljonairs die niet eens hun lagere school afgemaakt hebben. Het antwoord van deze vraag ligt in de Wet van Aantrekking. Een constante en stabiele wet van het universum.

De meeste mensen nemen als vanzelfsprekend aan dat als hun leven niet gaat zoals zij willen, er iets buiten henzelf moet zijn dat hun succes of verbetering verhindert, aangezien niemand welbewust zijn eigen succes in de weg zou staan. Al voelt het wellicht beter om met een beschuldigende vinger naar anderen te wijzen dan om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Deze houding heeft echter een nadeel: Wanneer je iemand anders de eer of de schuld geeft voor jouw succes of het gebrek daaraan, heb je niet de macht om iets te veranderen.
Anderszijds als je je bewust bent van de Wet van Aantrekking en weet hoe die werkt, dan kun je je toeleggen op Bewuste Creatie, om je eigen realiteit te scheppen en min of meer controle krijgen over je levenservaringen, zoals succes.

De basis van alles is VIBRATIE (trilling, energie) en de Wet van aantrekking reageert op die vibraties en ze, in essentie, organiseert door dingen van gelijke vibraties bij elkaar te brengen en die van ongelijke vibratie gescheiden te houden.
De emoties zijn de krachtigste trillingsvertalers. Gevoelens zijn essentieel in het proces van aantrekking. Bijvoorbeeld als je een gevoel hebt van arm te zijn, zul je armoede aantrekken. Als je het gevoel van mislukking hebt en aanbiedt aan het universum, zul je geen succes aantrekken. De kunst is nu de vibratie te veranderen en je werkelijkheid verandert ook.
Wanneer je om de manifestatie vraagt voor de vibratie, vraag je het onmogelijke. Wanneer je bereid bent de vibratie voor de manifestatie aan te bieden zijn alle dingen mogelijk. Dat is wet. Dus eerst jezelf energetisch voorbereiden, daarna kun je het vergeten. (Het zit dan in je onderbewuste en zendt constant zn boodschap uit en het universum doet de rest).

Dus de boodschap is:
“Begin niet met de actie, met het doen, maar begin met het progamma, hetgeen je uit-zendt”

Het gaat er dus om, om bewust te leven, en niet meer op de automatische piloot. Focus je op de dingen die je wilt en niet op wat je niet wilt. Wanneer je bewust focust op welk gewenst onderwerp dan ook en vaak uitspreekt dat dit is dat je wilt, ervaar je op den duur een feitelijke verschuiving in je gevoel over dat onderwerp, wat wijst op een verschuiving in je vibratie.

Een wens om iets te veranderen, bestaat uit een ongenoegen
=> kun je vanuit je ongenoegen uitzoeken hoe je het anders zou willen?

Dus eerst: het DOEL (het doel benoemen, daarna loslaten)
  daarna: accepteren van de toestand waar je nu bent.
    => de lading moet eraf, => anders trek je het aan
   dus: “vrede sluiten met de situatie, waarin je nu bent.

Vervolgens:

 O ----------------------------------------------------------------  O
    hier sta ik         de weg die ik te gaan heb (het traject)            dit wil ik

Het traject kan worden gestimuleerd en versneld met behulp van EFT.
Vervolgens komen dingen op mijn/je pad die in dienst staan van mijn verlangen.
Ik kan dat dus bewust doen, het BEWUST creeëren.

Belangrijk is: Congruent te zijn met wat ik wil.
   De kunst is: om je een beeld te VISUALISEREN waar je je congruent mee voelt.
 => dit komt uit (inwendige tom-tom)

Een tip is ook om “Misery-gesprekken”, drama-verhalen te vermijden. Dit soort gesprekken zijn niet goed voor de fequentie.
Denk wat meer in mogelijkheden.

Wat kan EFT nu doen in dit proces?
In dit proces zijn een aantal aspecten belangrijk:
- het zo goed mogelijk kunnen focussen, concentreren: je gedachten, woorden, gevoelens en daden, kunnen beheersen en sturen. Hierbij gaat het erom om zoveel mogelijk je-zelf te zijn.

- het bewust worden of zijn van welke overtuigingen heb ik.  Elke overtuiging heeft zijn vibratie en trekt zaken aan die ermee overeenstemmen. Overtuigingen kunnen ontstaan door ervaringen, door opvoeding, door onderwijs of kerk, etc.. Elke overtuiging heeft zijn vibratie die constant uitgezonden wordt en het universum zorgt door de wet van aantrekking ervoor dat situaties aangetrokken worden die deze overtuiging bevestigen. Hierdoor ontstaat een patroon dat in een leven de neiging heeft telkens te herhalen. Negatieve overtuigingen kunnen met behulp van EFT veranderd worden in positieve overtuigingen.
Bijvoorbeeld de overtuiging “ik ben geboren voor een dubbeltje en wordt daarom nooit een kwartje” kan de weg naar financieel succes belangrijk blokkeren.
Overtuigingen die de weg naar succes kunnen blokkeren:
* schuldgevoel
 - als ouders het niet zo breed gehad hebben
 - als vrienden ook niet zo succesvol zijn
 - woonomgeving
 - dat ik er ben (ook als moeder bijna overleden is - in kraambed)
* niet de moeite waard zijn
* angst om te falen/vallen.
 - verlies
 - gezien te worden
 - er niet meer bij te horen
 - om verantwoording te nemen
* gezondheid - bang dat rijkdom/succes niet goed is voor de gezondheid (ook psychische gezondheid).

- Vooral verdrongen negatieve ervaringen hebben een sterke aantrekkingskracht. Ze zijn verdrongen omdat ze een sterke negatieve lading hebben en een negatieve emotie oproepen. Maar ze blijven aanwezig. Constant stralen ze hun negatieve trilling uit en trekken soortgelijke gebeurtenissen aan. Bijvoorbeeld mishandeling in de jeugd keert vaak terug bij pesten op school, of op het werk, mishandeling in de relatie.
Iemand die eens failliet is gegaan, heeft grote kans om dit weer mee te moeten maken.
Door ons bewust te worden van deze verdrongen ervaringen en ze te ontzenuwen door EFT stopt deze aantrekking.EFT op het spirituele pad.

Om te komen en te blijven bij het Zelf en vooral het Hogere (transpersoonlijke) Zelf. Het kan dit proces stimuleren en versnellen.
Soms in combinatie met homeopathie of ander geneesmethoden.
Door het opruimen van de blokkades in het (collectieve) onbewuste, stijgt het bewustzijn en wordt het bewustzijn uitgebreid. “We gaan meer zien”.
Concreet kunnen we voor dit doel ook een strategie toepassen.

Personal Peace Procedure
Bij de Personal Peace Procedure komt het er in principe op neer om een lijst te maken van elke specifieke gebeurtenis in je leven, vervolgens hierop EFT toe te passen om daarmee de impact van deze gebeurtenissen op je leven te verwijderen.
Door dit consequent en grondig aan te pakken zijn we in staat om ‘elke negatieve boom van ons emotionele bos te rooien’ Op deze manier elimineren we de belangrijkste oorzaken van onze emotionele en fysieke klachten en worden we voortgestuwd richting ‘Personeel Peace” - de vrede van ons persoonlijke pure bewustzijn - die vervolgens weer bijdraagt aan de vrede in de wereld. Omdat we onderdeel zijn van het geheel, als een cel van van een organisme, een lichaam.

De methode is als volgt:

1. Maak een lijst waarop je elke belastende gebeurtenis staat die je je maar kunt herinneren. Volgens Craig zouden 50 onderwerpen makkelijk te vinden moeten zijn. Vele mensen hebben er honderden.
2. Terwijl je die lijst aan het maken bent kan het gebeuren dat een aantal gebeurtenissen je geen ongemakkelijk gevoel meer bezorgen. Dat is okay, maar schrijf ze toch gewoon op. Alleen al het feit dat ze herinnerd worden, kan een aanwijzing zijn dat er nog iets opgelost moet worden.

3. Geef elke gebeurtenis een eigen titel alsof het om een soort minifilm gaat. Bijvoorbeeld: De klas lachte mij uit bij mijn spreekbeurt - Ik kwam bijna onder de auto - Ik kreeg die nieuwe schoenen niet - Mijn vader sloeg me in elkaar.

4. Als je je lijst voltooid hebt kies je een aantal stevige onderwerpen uit en je bepaalt vervolgens de intensiteit van de emotie die er nog op zit op een schaal van 0 tot 10

5. Pas EFT toe op elk thema totdat je ‘erom kunt lachen’ of totdat het je moeite kost om nog aan het onderwerp te denken. Concentreer je op elk aspect van de gebeurtenis en beschouw elk aspect als een soort emotionele angel die verwijderd moet worden. Pas EFT toe op elk van die aspecten. Blijf net zo lang bezig met een aspect totdat de lading verdwenen is.
Als je geen intensiteit kunt voelen of benoemen bij een bepaalde gebeurtenis, ga er dan vanuit dat je de emoties onderdrukt en pas vervolgens 10 rondes EFT toe op elk aspect dat je kunt vinden.
Ook op deze manier heb je een grote kans dat het probleem opgelost wordt.
Wanneer je op deze manier de grootste emotionele bomen gerooid hebt, ga je naar de thema’s die dan het zwaarst wegen.

6. Behandel tenminste een thema per dag, bij voorkeur drie en doe dat gedurende drie maanden. Doorgaans heb je hiervoor slechts enkele minuten per dag nodig. Na drie maanden heb je dan tussen de 90 en 270 thema’s “ontmanteld”.  Merk op dat je je ook fysiek beter gaat voelen. Merk ook op dat je minder snel geïrriteerd raakt en hoe dit positief uitwerkt op je relaties.

7. Als je medicatie neemt kun je het gevoel krijgen hiermee op te willen houden. Doe dit alleen onder professioneel toezicht.Evert Top

www.etopius.nl
< © Annelies van Rheenen >